Stanovy

Stanovy

I. Úvodní ustanovení

MELUZÍNEK je občanské sdružení, dobrovolná nezávislá charitativní organizace, která sdružuje jednotlivce s cílem pomáhat nemocným dětem, postiženým dětem, opuštěným dětem a dětem umístěným v dětských domovech.

Název: MELUZÍNEK

II. Cíle občanského sdružení

Hlavním cílem sdružení je sdružování osob za účelem pomoci nemocným dětem, postiženým dětem, opuštěným dětem a dětem umístěným v dětských domovech. Občanské sdružení MELUZÍNEK je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu fyzických osob.

III. Členství

Členem občanského sdružení se může stát každá svéprávná osoba starší 18-ti let, která vyjádří souhlas s posláním a stanovami občanského sdružení a splní podmínky přijetí. Osoby mladší jsou vedeny jako čekatelé.

Členové a čekatelé občanského sdružení mají tato základní práva:

 • Podílet se na činnosti sdružení
 • Účastnit se schůzí a akcí
 • Být volen do organizačního výboru (týká se pouze členů)
 • Předkládat návrh, podměty a připomínky
 • Získávat pravidelné informace

Členové a čekatelé občanského sdružení mají tyto základní povinnosti:

 • Řídit se stanovami sdružení a usneseními organizačního výboru
 • Platit včas příspěvky
 • Podílet se společně práci pro sdružení
 • Dodržovat zásady etiky sdružení

Členství v občanském sdružení zaniká:

 • vystoupením člena
 • vynětím z evidence pro nezaplacení příspěvku
 • vyloučení za závažný přestupek
 • úmrtím člena

IV. Organizační výbor, ředitel a hospodář občanského sdružení

Organizační výbor sdružení – je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Ze svého středu volí ředitele a hospodáře sdružení. Členem organizačního výboru může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která je řádným členem sdružení. Prvními členy organizačního výboru se stanou členové přípravného výboru a to okamžikem registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. Jeden měsíc před skončením funkčního období schválí organizační výbor nový tříčlenný organizační výbor na návrh ředitele. Pokud ředitel odstoupí z funkce, nebo jeho funkce zanikne, navrhne členy organizačního výboru členská schůze sdružení na návrh nadpoloviční většiny všech členů. Jakékoliv změny v personálním obsazením jsou výlučně v pravomoci organizačního výboru. O všech záležitostech týkající se sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti ředitele nebo hospodáře, rozhoduje organizační výbor většinou hlasů, přičemž každý člen organizačního výboru má jeden hlas.

Organizační výbor je oprávněn zejména:

 • měnit a doplňovat stanovy sdružení
 • rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje sdružení
 • schvalovat účetní závěrku
 • rozhodovat o všech majetkových otázkách sdružení
 • rozhodovat o výši ročních členských příspěvků členů sdružení
 • rozhodovat o přijetí a vyloučení členů sdružení

V případě zániku občanského sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou provede organizační výbor majetkové vypořádání.

 1. Organizační výbor je povinen přijímat a vyřizovat podměty, připomínky nebo stížnosti členů sdružení a informovat je vhodným způsobem o způsobu jejich vyřízení.
 2. Ředitel sdružení je výkonným a statutárním zástupcem sdružení, oprávněným jednat jménem sdružení. Řídí činnost organizačního výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. V případě nepřítomnosti ho zastupuje jim pověřený člen organizačního výboru.
 3. Hospodář sdružení – je odpovědný za celkové hospodaření sdružení a je povinen průběžně informovat organizační výbor o výsledcích hospodaření, nejméně dvakrát do roka. Hospodář je odpovědný za řádné vedení účetnictví v souladu s příslušnou právní úpravou. Po skončení zdaňovacího období je hopodář povinen řádně a včas sestavit a předložit organizačnímu výboru sdružení roční účetní závěrku ke schválení.

V. Zásady hospodaření

Finanční prostředky budou použity výhradně k cílům sdružení stanoveným v těchto stanovám.

Finanční zdroje občanského sdružení tvoří:

 • příspěvky členů
 • příjmy z pronájmu a z reklamy
 • příjmy z akcí sdružení
 • dotace a dary fyzických a právnických osob
 • jiné příjmy

Účetním rokem je základní kalendářní rok. Občanské sdružení hospodaří s finančními prostředky v rámci schvalovaného rozpočtu. V případě zániku sdružení provede organizační výbor veškeré vypořádání majetku.

VI. Závěrečné ustanovení

Záležitosti neupravované těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy. Stanovy byly schváleny na základě členské schůze dne.